LOVER FOR ØSTERDØLENES LAG I OSLO

Vedtatt på generalforsamlingen

Med endringer av:

 • 29.01.1947
 • 26.01.1956
 • 31.01.1957
 • 28.01.1959
 • 24.01.1962
 • 26.01.1966
 • 25.01.1967
 • 07.02.1973
 • 27.10.1976
 • 06.05.1983
 • 30.01.1987
 • 07.02.1990
 • 26.02.2001
 • 11.03.2010
 • 20.03.2014

Vedlegg 1: Lover og Statutter for Ordenen til Østerdølenes Lag i Oslo

Formål

§ 1.

Østerdølenes lag i Oslo vil samle østerdøler i og omkring Oslo til hyggelig samvær. Østerdalsk sed og skikk skal legges til grunn for lagets arbeid, som især skal gå ut på å elske frem interessen for dalen. Laget bør etter evne arbeide for dalens fremgang og trivsel og støtte østerdøler i og omkring Oslo med råd og dåd.

§ 2.

Laget er nøytralt i politiske og religiøse spørsmål og i mål- og avholdssaken.

Medlemsskap

§ 3.

Medlemmer i laget er:

a. Æresmedlemmer.

b. Livsvarige medlemmer.

c. Årsbetalende medlemmer

Som medlemmer tas opp østerdøler, deres barn og barnebarn og samtliges ektefeller/samboere/partnere. Personer som ikke hører til noen av de forannevnte grupper, og som av styre er godkjent som medlem i et særlag, skal stå som medlem i hovedlaget.

§ 4.

For særlige fortjenester av laget eller Østerdalen kan det, etter forslag fra styret eller 10 medlemmer, tas opp æresmedlemmer. Styret, sammen med en valgt representant innen ordenskollegiet og hvert av særlagene, sender motivert forslag til generalforsamlingen. Når forslaget ved skriftlig avstemning får minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, anses det for vedtatt. Æresmedlemskap er Østerdølenes lags høyeste utmerkelse. Personer med andre fortjenestrer av laget eller Østerdalen kan dekoreres i ordenen ”Tronfjell” i henhold til ordenens statutter.

§ 5.

Eksklusjon av medlemmer kan foretas av styret, Denne beslutning kan innankes for generalforsamlingen.

Generalforsamling

§ 6.

Adgang til generalforsamlingen har lagets æresmedlemmer samt de som har stått som medlem siste kalenderår og har betalt medlemskontingenten. Innkalling til generalforsamling skjer med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal nevne de saker og tekstene i de forslagene som skal behandles. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes styret i hovedlaget innen 1.desember året før.

Det skal foreligge innstilling fra styret til de saker og forslag på generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er fremmøtt.

§ 7.

Ordinær generalforsamling skal holdes innen utgangen av mars.

Til behandling skal foreligge følgende saksliste:

 • Konstituering
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av saksliste
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Årsmelding, revidert regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret, seniorlag og minnefond
 • Bevilgninger
 • Medlemskontingent (herunder forslag til forandring av kontingent)
 • Innkomne forslag
 • Styrets forslag til budsjett
 • Valg
 • Arbeidsutvalg
 • Leder for 1 år
 • Nestleder for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • 2 revisorer for 1 år
 • Redaktør og 2 redaksjonsmedlemmer for 1 år til Østavær
 • Biblioteksnemd på 2 medlemmer med 1 varamedlem for 2 år
 • Hyttestyret på 5 medlemmer for 1 år
 • Styret til Østerdølenes minnefond, i følge statuttene
 • Valgkommité (foreslås av styret)

Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær foregår ved skriftlig stemmegivning. Med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

For å oppnå kontinuitet i styret velges sekretær for et år første gang, deretter for to år.

Leder skal være Østerdøl. For å bli valgt til leder må en ha over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås ikke dette ved første avstemming, foretas det omvalg mellom de som har

flest stemmer. Et styremedlem kan nekte å motta flere enn ett tillitsverv. En kan unnslå seg valg for så lang tid som en har stått.

De to revisorene står til særlagenes disposisjon.

§ 8.

Valgkomitẻ til utarbeidelse av forslag på tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen.

Valgkomitė består av 5 medlemmer fra hvert sitt særlag eller refunderingsberettigede grupper.

De som komiteen foreslår, skal være spurt og ha erklært seg villig til å ta på seg vervet. Komiteens forslag skal være fulltallig og legges frem på generalforsamlingen av en i komiteen, fortrinnsvis lederen.

Dersom komiteen ikke makter å få forslaget fulltallig, plikter den å fortsette arbeidet for å få fylt opp de manglende verv.

Straks arbeidet er avsluttet innkalles det til ekstraordinær generalforsamling for å få valgt inn tillitsmenn på de manglende postene.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevet eller når minst 35 medlemmer forlanger det. Det kan kun fattes vedtak i de saker som er nevnt konkret i innkallelsen. Innkallelse sendes ut med minst 8 dagers varsel til medlemmene.

Styret

§ 10.

Lagets utøvende myndighet ligger hos styret. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og leder for hvert av særlagene. Særlagsledere har møterett i styremøte. Leder, nestleder, kasserer og sekretær danner et arbeidsutvalg (AU). Styret er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret kalles inn til møte når lederen finner det påkrevet eller når 3 andre styremedlemmer forlanger det. Det avholdes minimum 2 styremøter pr. år. Redaktør i Østavær og leder i seniorlaget har møte- og uttalerett på styremøter.

§ 11.

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. AU skal sørge for lagets daglige drift, herunder:

 • Innkalling med saksliste sendes styremedlemmer og redaktør i Østavær senest 14 dager før møtet, Andre komiteer og utvalg innkalles etter behov.
 • Forberede saker, utrede ig lage innstilling til vedtak i styret.
 • Innkreving av kontingent.
 • Referat fra AU- og styremøter sendes alle medlemmer av styret, eventuelt andre møtedeltagere.
 • Føre regnskap.
 • Ajourføre medlemskratotek.
 • Ta initiativ til fellesarrangementer og nedsette nødvendige komitéer og arbeidsgrupper.

§ 12.

Kasserer og leder disponerer lagets bankkonti.

§ 13.

Lagets fester og møter ledes av leder eller en av styret en oppnevnt ansvarlig for arrangementet.

På fester og møter skal det skiftes mellom alvor og moro, så som foredrag, opplesning, musikk og sang ved siden av dans og lek. Gamle bygdedanser og bruken av østerdalsbunad bør oppelskes.

Festkomiteen skal assistere styret under fester og møter. Den velger selv sin leder.

§ 14.

På lagets fester og møter skal det herske god skikk og orden. Setter noen seg ut over denne bestemmelse, kan vedkommende vises bort av styret. Ved gjentakelse kan et medlem ved styrebeslutning utelukkes fra lagets sammenkomster for kortere eller lengre tid. I særlige tilfelle kan medlemmer ekskluderes, jfr. § 5.

Arrangementkomiteen skal hjelpe styret med å opprettholde ro og orden.

§ 15.

Vanlige lagssaker avgjøres med alminnelig flertall. Lagssaker av viktigere art skal medlemmene få kjennskap til på forhånd. Forslag som ønskes behandlet av styre, skal styret ha minst 14 dager i forveien.

Kontingenter.

§ 16.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et kalenderår av gangen.

Årsbetalende medlemmer betaler forskuddsvis og innen 1.april.

I særskilte tilfeller kan styret ved for eksempel arbeidsløshet, skoleelever og studenter,

frafalle krav om kontingent helt eller delvis.

Familiekontingenten dekker samtlige av husstandens medlemmer. Barn som ikke krever eget hovedmedlemskap, står som familiemedlemmer inntil fylte 30 år. Den som er gått ut som medlem pga. kontingentrestanse og som ønsker å fornye medlemskapet innen et tidsrom av to år, må betale kontingent for mellomliggende tid. Utmelding skjer skriftlig til styret og gjelder fra 1. januar det påfølgende år. Livsvarig medlemskontingent utgjør 15 ganger den til enhver tid gjeldende årlige kontingenten.

Medlemskontingenten dekker medlemskap i hovedlaget.

Refusjonsordning: For medlemmer som er aktive i ett eller flere særlag eller tilsvarende grupper, refunderes til vedkommende særlag fra ½ til ¼ av hovedlagets kontingent.

Generalforsamlingen kan på styrets forslag, gjøre unntak fra denne fordeling.

Bevilgninger. § 17.

Større bevilgningssaker avgjøres av generalforsamlingen. Mindre bevilgninger avgjøres av styret.

Østavær § 18.

Redaksjonskomiteen for ”Østavær” skal redigere og forestå utsendelsen av avisen i samsvar med gjeldende instruks. Redaktøren er ansvarlig for avisens innhold. ”Østavær” sendes til medlemmer og etter styrets bestemmelse også til andre.

Særlag. § 19.

Særlagene har eget styre og egne lover, som må godkjennes av hovedlagets styre. Bare medlemmer av hovedlaget kan bli medlem av særlagene, dog kan hovedlagets styre i særlige tilfelle også ta inn andre etter anbefaling fra særlaget, jfr. dog § 3.

Særlagene sender årsmelding og revidert regnskap til hovedlagets styre innen 1.februar. Ved eventuell oppløsning tilfaller særlagenes eiendeler hovedlaget dersom andre bindinger ikke går foran.

Hyttestyret. § 20.

Hyttestyret består av 5 medlemmer, og velges på generalforsamlingen. Hyttestyret velger sin egen leder.

Hyttestyret fører tilsyn med lagets hytte og har ansvar for igangsetting av nødvendig vedlikehold og dugnader. Hyttestyret sender årsmelding til hovedlagets styre innen 10.januar.

Lovendringer. § 21.

Endringer av denne lov- herfra unntatt § 2, som ikke kan endres – kan bare skje på en generalforsamling, skal være nevnt i innkallelsen til denne og krever minst 2/3 flertall. Oppløsning. § 22.

Dersom laget blir oppløst og det eier midler, skal disse gå til særlagene vektet etter antall betalende medlemmer registrert i hovedlagets regnskap for de to foregående år. Finnes det eiendeler av historisk verdi, som ingen av sørlagene ønsker å overta, skal disse tilfalle Glomdalsmuseet eller tilsvarende institusjon.

Østerdølenes minnefond.

Statutter.

§ 23.

1. Østerdølenes minnefond, nedenfor kalt Fondet, er en ideell stiftelse innenfor Østerdølenes lag i Oslo, nedenfor kalt Laget. Fondet er opprettet ved årsmøtevedtak i Laget den 30.januar 1987, og har ved opprettelsen en grunnkapital på kr. 15.799,-.

2. Fondet skal arbeide for å fremme og støtte kulturelle og sosiale aktiviteter i Østerdalen, og derved indirekte styrke Lagets egne utviklingsperspektiver.

3. Fondet skal ha et styre på tre personer, samt et varamedlem Minst to skal være medlemmer av Østerdølenes lag i Oslo, dessuten ha god innsikt i Lagets virksomhet. Lagets representanter velges på årets ordinære generalforsamling. Syret i Fondet velger selv sin leder. Styret velges for to år om gangen, men slik at en kan gå ut etter første år. Varamedlem velges for ett år om gangen.

4. Alle beslutninger skal være enstemmige, og det skal føres protokoll over innstillinger og vedtak. Fondets styre skal holde Lagets styre orientert om viktige avgjørelser.

5. Styret skal arbeide for å få utvidet den kapital som er lagt til grunn ved stiftelsen, og sørge for at kapitalen til enhver tid er trygt plassert og gir rimelig god avkastning.

6. Den årlige avkastning kan helt eller delvis utdeles, men kan også overføres til Fondet eller aktiveres for senere utdeling til bestemt formål.

7. Styret skal til enhver tid arbeide med tanke på neste års avkastning, men det står enhver fritt til å sende inn forslag. Enkeltpersoner eller sammenslutninger kan også søke om støtte fra Fondet.

8. Fondets adresse er den samme som den til enhver tid er Lagets adresse.

9. Styret skalavgi årsrapport og et revidert regnskap til generalforsamlingen i Østerdølenes lag i Oslo.

10. Endringer av disse statutter kan bare skje på generalforsamlingen i Laget. Det skal være nevnt i innkallelsen til denne og krever minst 2/3 flertall.

11. Dersom Fondet skulle bli avviklet, skal Fondets eiendeler gå til Østerdølenes lag i Oslo