Årsberetning 2020

Årsberetning som PDF

ØSTERDØLENES LAG I OSLO

 1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold
 2. Styrer og komiteer
 3. Medlemmer
  1. Medlemskontingent
  2. Æresmedlemmer
  3. Medlemstall
 4. Økonomi
 5. Lagsarbeid
  1. Generelt om
  2. Styremøter
  3. Kommunikasjon til medlemmer
  4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)
  5. Østerdalshytta
  6. Minnefondet
 6. Medieoppslag
 7. Gaver og blomster.
 8. Planer for 2021
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold

Østerdølenes lag i Oslo (ØLIO) ble stiftet i 1922 og er et aktivt og allsidig bygdelag
for Østerdøler i Oslo. Vi har fire særlag: Østerdølenes idrettslag (ØIL), Østerdølenes
musikkorps (ØMK), Østerdølenes spellmannslag og blandakoret KORØLIO. Som
medlem i et av særlagene er man medlem i ØLIO, også kalt hovedlaget. ØLIO eier
og drifter Østerdalshytta, en fin tømmerhytte i Lommedalen. ØLIO er medlem av By-
og bygdelagsforbundet (BBF).

2. Styrer og komiteer

VERV NAVN 20 20 PERIODE HOVEDSTYRET: AU AU leder (1 år) Marianne Arnemo 2020 AU nestleder (2 år) Øystein Arne Rusten 2019 – 2021 AU kasserer (2 år) Astrid Müller Eide 2020 – 2022

AU sekretær (2 år) Anne Marte Aasen 2019 – 2021 AU varamedlem (1 år) Karoline Mikkelsen Knutsen 2020 Leder idrettslaget Alexander Bernhard Wintervold 2020 Leder musikkorpset Per Kristian Lundin 2020 Leder spellemannslaget Gunnar Blikstad 2020 Leder KORØLIO Yngvild Rye 2020

REVISORER: (1 år) Kristine Thoresen 2020 Kaja Ligård 2020

MINNEFOND: (1 år) Christin Fiskvik 2020 –^2022 Torgunn Røe 2019 – 2021 Jorun Tharaldsen 2020 –^2022 Varamedlem Siri Tremoen 2020

HYTTESTYRET: (1 år) Marius Fossen 2020 Øystein Arne Rusten 2020 Emil Fiskvik 2020 Marianne Arnemo^2020

3. Medlemmer

3.1. Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 350 kr
Enkeltmedlemskap: 200 kr
Student/militær: 100 kr

3.2. Æresmedlemmer

Østerdølenes lag i Oslo har tre æresmedlemmer. Æresmedlemmeme er: Ola
Jonsmoen, Magnus Nordengen og Halvard Sletten. Det fjerde æresmedlemmer Arvid
Reitan gikk bort i 2020.
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

3.3. Medlemstall

Det ble i 2019 gjort en stor jobb med å øke antall medlemmer i laget. Grunnet redusert aktivitet i 2020, så har også naturlignok også antall medlemmer gått ned (nedgang i antall medlemmer på 30%). Det er gledelig å se at så mange likevel har ønsket å betale medlemsskap og støtte laget i denne vanskelige tiden. For å lette den økonomiske situasjonen for særlagene ble det bestemt å øke refusjonen av medlemskontingenten til særlagene fra 25% til 50% (i henhold til vedtekter). Det ble ikke innrapportert medlemmer til BBF, etter styrevedtak i BBF.

Antall medlemmer per desember 2020 :

Medlemmer Østerdølenes lag i Oslo
Hovedlaget:
Æresmedlemmer 3
Livsstidsmedlemmer 7
Enkeltmedlemmer 22
Familiemedlemmer 25 ( 9 betalte familiemedlemsskap)
Idrettslaget 38
Spellmannslaget 32
Korpset 30
KORØLIO 26
Total 183

4. Økonomi

Kommentarer fra kasserer: Noe nedgang i kontingentinntekt. Dette som forventet med tanke på lite aktivitet for regulære medlemmer samt i regi av særlagene. Ingen støtte fra eller kontingent til BBF pga pandemien. Vi fikk derimot støtte fra OBOS hvor en stor andel gikk ut igjen til særlagene. I tillegg ble 50% av medlemskontingententen refundert til særlagene for å gi ekstra støtte i økonomisk krevende år for disse. Julekonsert og andre arrangementer ble avlyst. Derav ingen inntekter eller kostnader knyttet til disse postene.Oppsummert: litt mindre inntekter sammenlignet med 2019 men lite kostnader, midler fra OBOS og godt resultat for hytta gir en økning i resultatet. Det er budsjettert med et positivt resultet også i 2021, dette for å bygge opp et overskudd til jubileumsfest i 2022. Se vedlagt regnskap, balanse og forslag til budsjett 2021.

5. Lagsarbeid

5.1. Generelt om

Året 2020 har vært et spesielt år for alle, og pandemien har selvfølgelig også påvirket Østerdølenes lag i Oslo. Det har hatt store konsekvenser for både hovedlaget og særlagene. Året startet optimistisk og vi hadde mange planlagte aktiviteter som naturlig nok måtte avlyses. Vi skulle blant annet arrangere quizkveld, dansekveld, være med på ”Hematt” arrangert av Regionrådet for Fjellregionen og vi håpte i det lengste at vi kunne gjennomføre julekonserten i desember. Vi var heldige og fikk tilskudd fra OBOS for tapte inntekter grunnet koronautbruddet. Vi har likevel

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

gjennomført styremøter (digitalt) slik at vi hele tiden var oppdatert på særlagene og kunne opprettholde kommunikasjon til medlemmene.

5.2. Styremøter

Fra Generalforsamling 20 20 til Generalforsamling 202 1 er det avholdt 3 styremøter ( fysisk og 2 digitale). På grunn av lite aktivitet, har antallet møtet vært færre enn normalt. Men styret har jevnlig kontakt og oppdateringer i styrets Facebookgruppe og på e-post.

5.3. Kommunikasjon til medlemmer…………………………………………………………….

I 2019 så den gamle medlemsavisa «Østavær» på nytt dagens lys i digitalt format. «Nyhetsbrevet Østavær» ble sendt ut tre ganger i 2020, i februar, mai og september. Det ble også sendt ut en oppdatering og julehilsen til medlemmene i november.

De fleste medlemmene får Østavær på e-post, mens det er ca 10 stykker som får den i papirform i posten.

Ellers har vi også brukt Facebook flittig til å promotere og oppdatere det som skjer. Vi har 360 personer som følger oss på Facebooksiden.

5.4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)

 • BBF la all aktivitet på is i 2020. Generalforsamlingen 2020 ble avlyst og utsatt til
  1. Medlemslagene fikk også beskjed om at medlemskontingenten for 2020 ikke skulle betales og at det ikke ble utbetalt støtte til lagene (bortsett fra jubileumsstøtte) i 2020.
 • ØLIO har vært representert ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård, som har sittet som henholdsvis nesteleder og sekretær i styret i BBF
 • Arbeidsgruppe om «BBFs fremtid»: Gerd Mary Brekken og Øystein Arne Rusten var i 2019 en del av en arbeidsgruppe med formål å se på BBFs framtid. Arbeidet ble presentert på rådsmøte 20.januar 2020. Arbeidsgruppens konklusjon var at BBF har en fremtid som en paraplyorganisasjon, men at utgiftene må reduseres for at laget skal overleve. En eventuell endringsprosess skulle bli stemt over på BBFs avlyste generalforsamling 21.april 2 020. Det har ikke kommet informasjon om dette skal tas opp igjen på generalforsamling 2021.
 • BBF har kalt inn til fysisk generalforsamling 27.mai 2021.

5.5. Østerdalshytta

Til tross for pandemi og et lite hytteforbud i april, så har aktiviteten på Østerdalshytta vært større enn noen gang. Hyttestyret har også i 2020 gjort en fabelaktig jobb i form av vedlikehold og utleie. Det har vært et rekordår i antall utleienetter. Se vedlagt rapport fra Hyttestyret.

5.6. Minnefondet

«Minnefondet» ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til ØLIO i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gjør økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Minnefondet har eget styre (se pkt 2) og egne statutter. I 2020 ble det ikke gjort noe tildeling av midler fra Minnefondet.

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

6. Medieoppslag

Østerdalshytta i VG: https://www.vg.no/i/9OqXgw

7. Gaver og blomster

Pengegave til i forbindelse med æresmedlem Arvid Reitans bortgang.

8. Planer for 2021

Det er enda for tidlig å si noe om når vi kan ta opp igjen aktivitet, men følger med på utviklingen og ønsker å arrangere noe for medlemmene når det åpnes opp igjen for dette. En viktig hendelse i 2022 er at laget fyller 100 år og styret vil følge opp arbeidet til jubileumskomiteen.

Oslo, 1 4. mars 2018

Østerdølenes lag i Oslo

Marianne Arnemo Øystein Arne Rusten Astrid Müller Eide

Leder Nestleder Kasserer

Anne Marthe Aasen Karoline Knutsen Alexander B.Wintervold

Sekretær Vara Styremedlem

Gunnar Blikstad Per Kristian Lundin Yngvild Rye

Styremedlem Styremedlem Styremedlem