Årsberetning 2022

ØSTERDØLENES LAG I OSLO

 1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold
 2. Styrer og komiteer
 3. Medlemmer
  1. Medlemskontingent
  2. Æresmedlemmer
  3. Medlemstall
 4. Økonomi
 5. Lagsarbeid
  1. Generelt om 2022
  2. Styremøter
  3. Kommunikasjon til medlemmer
  4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)
  5. Østerdalshytta
  6. Minnefondet
  7. «Hematt»
  8. 100-årsjubileum
  9. Ordenen «Tronfjell»
  10. Julekonsert
 6. Medieoppslag
 7. Gaver og blomster.
 8. Planer for 2023
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold

Østerdølenes lag i Oslo (ØLIO) ble stiftet i 1922 og er et aktivt og allsidig bygdelag
for Østerdøler i Oslo. Vi har fire særlag: Østerdølenes idrettslag (ØIL), Østerdølenes
musikkorps (ØMK), Østerdølenes spellmannslag og blandakoret KORØLIO. Som
medlem i et av særlagene er man medlem i ØLIO, også kalt hovedlaget. ØLIO eier
og drifter Østerdalshytta, en fin tømmerhytte i Lommedalen. ØLIO er medlem av By-
og bygdelagsforbundet (BBF).

2. Styrer og komiteer

VERV NAVN 2020 PERIODE
HOVEDSTYRET:
AU

AU leder (1 år) Marianne Arnemo 2022
AU nestleder (2 år) Øystein Arne Rusten 2021 – 2023
AU kasserer (2 år) Astrid Müller Eide 2020 – 2022
AU sekretær (2 år) Anne Marte Aasen 2021 – 2023
AU varamedlem (1 år) Hanne Ryen Smevold 2022 Leder idrettslaget Alexander Bernhard Wintervold 2022
Leder musikkorpset Per Kristian Lundin 2022
Leder spellemannslaget Judith Rossebø 2022
Leder KORØLIO Yngvild Rye / Mari S Haugen Bytte august 2022

REVISORER: (1 år)
Lars Tore Slettan 2022

MINNEFOND:
Styremedlem (2 år) Christin Fiskvik 2020–2024 Styremedlem (2 år) Torgunn Røe 2019–2023 Styremedlem (2 år) Jorun Tharaldsen 2020–20224 Varamedlem (1 år) Siri Tremoen 2022 – 2023

HYTTESTYRET: (1 år)
Øystein Arne Rusten 2022 Emil Fiskvik 2022 Marianne Arnemo 2022

3. Medlemmer

3.1. Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 350 kr
Enkeltmedlemskap: 200 kr
Student/militær: 100 kr

3.2. Æresmedlemmer

Østerdølenes lag i Oslo har et æresmedlem i Ola Jonsmoen. 
Det andre æresmedlemmet Halvard Sletten gikk bort i 2022.
I løpet av de tre siste år har antallet æresmedlemmer gått fra fire til en.

3.3. Medlemstall

Det ble i 2019 gjort en stor jobb med å øke antall medlemmer i laget og vi oppnådde 300 medlemmer. Grunnet redusert aktivitet pandemien, så har også naturlig nok også antall medlemmer gått ned siden 2019. Antallet har imidlertid vært noen lunder stabile fra 2020 til 2021, med en liten økning i 2022. For å lette den økonomiske situasjonen for særlagene ble det i årene med pandemi bestemt å øke refusjonen av medlemskontingenten til særlagene fra 25% til 50% (i henhold til vedtekter), det ble valgt å beholde dette nivået også i 2022. Antall medlemmer per desember 2022 :

Medlemmer Østerdølenes lag i Oslo Hovedlaget: Æresmedlemmer 1 Livsstidsmedlemmer 6 Enkeltmedlemmer 30 Familiemedlemmer 23 ( 9 betalte familiemedlemsskap) Idrettslaget 65 Spellmannslaget 36 Korpset 35 KORØLIO 22 Total 218

4. Økonomi

Kommentarer fra kasserer: Regnskapet for 2022 viser et negativt resultat, noe som også var budsjettert og forventet på grunn av avholdt jubileumsfest. Det ble budsjettert med et driftsresultet med underskudd på -116 000. Takket være mye mottatt støtte og sponsing ble underskuddet lavere, og endte på -39 000. I forbindelse med jubileumsfeiringen ble det også utbetalt kr 10 000 i støtte fra minnefondet. Innbetalt kontingent har holdt seg stabil sammenlignet med 2021, og er på 20 000. Det ble utbetalt totalt 30 000 i støtte til særlagene. For 2023 er det budsjettert med tilsvarende inntekter i medlemskontingent. Sponsoravtalen med SB1 er forbedret, og utbetalt støtte vil i 2023 bli økt til 50 000. Disse midlene er budsjettert med å i hovedsak gå videre til særlagene (45 000).

5. Lagsarbeid

5.1. Generelt om 2021

Særlagene kom raskt i gang med sine aktiviteter etter gjenåpningen i februar 2022. Laget var representert på ”Hematt” i mars. Hovedlagets arbeid har hovedsaklig dreid seg om jubileumsfesten, se nærmere informasjon om denne under. Det ble også gjennomført en felles julekonsert i desember. Leder har hatt tett diaog med Sparebank1 Østlandet som vi signerte sponsoravtale med i 2022, og etter lengre forhandlinger i vinter ble det signert en ny og større 3-årsavtale i februar 2023.

5.2. Styremøter

Fra generalforsamling 2022 til generalforsamling 2023 er det avholdt 3 styremøter (1 fysisk og 2 digitale). Men i tillegg har det vært mange adhoc-møter i forbindelse med jubileumsfesten for å rapportere om arbeidet til jubileumskomiteen og monitorer budsjettet. Styret har jevnlig kontakt og oppdateringer i styrets Facebookgruppe og på e-post.

5.3. Kommunikasjon til medlemmer

I 2019 så den gamle medlemsavisa «Østavær» på nytt dagens lys i digitalt format. «Nyhetsbrevet Østavær» ble sendt ut tre ganger i 2022 i februar, juni og desember. Det ble også sendt ut oppdateringer rundt jubileumskonsert og informasjon om julekonserten separat. De fleste medlemmene får Østavær på e-post, mens det er 3 stykker som får den i papirform i posten. Ellers har vi brukt Facebook flittig til å promotere og oppdatere det som skjer. Vi har 500 personer som følger oss på Facebook. Særlagene har til sammen over 2600 følgere.

5.4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)

- Årsmøte ble 25.april 2022. ØLIO hadde seks stemmer basert på medlemstallet 2021, og deltok med tre personer (Øystein, Anne Marte og Siri) og tre fullmakter. Fullmaktene ble imidlertid trukket på grunn av uenigheter rundt reglementet for brukt av fullmakter.
- BBF arrangerte quiz 24.mars og det var to lag deltagende fra ØLIO.
- Rådsmøte ble avholdt 26.oktober 2022 der det ble informert om styrets arbeid, status økonomi, hjemmesider og støtteordninger. Marianne og Øystein Arne deltok fra ØLIO.  
- ØLIO har vært representert ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård, som har sittet som henholdsvis leder og sekretær i styret i BBF.
- ØLIO mottok 5000 kr i jubileumsstøtte og 15 000 kr i aktivitetsstøtte til jubileumsfesten fra BBF i 2022. 

5.5. Østerdalshytta

Hyttestyret har også i 2022 gjort en fabelaktig jobb i form av vedlikehold og utleie med over 70 000 kr i inntekter på utleie. Se vedlagt rapport fra Hyttestyret.

5.6. Minnefondet

«Minnefondet» ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til ØLIO i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gjør økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Minnefondet har eget styre (se pkt 2) og egne statutter. I 2022 ble det foretatt en utdeling fra Minnefondet til dirigent i KORØLIO på 5000 kr. Tildelingen ble gjort på jubileumsfesten. Begrunnelse fra Minnefondets styret var som følger: Han var en av pådriverne til å starte koret og har ledet KORØLIO musikalsk siden oppstarten. Dette har han gjort på dugnad. Fremover er planen at han skal fortsette å dirigere, men vi skal også honoreres har litt for innsatsen. Simen har i tillegg til å dirigere, også arrangert flere av sangene vi har sunget i KORØLIO. Han har vært helt avgjørende for å få koret opp å gå musikalsk og har også bidratt til å heve nivået mer enn vi trodde vi hadde evner til. Simen har bakgrunn som musikkpedagog og har en master innenfor musikk. Han har også sitt eget foretak hvor han driver musikkundervisning for elever.

5.7. «Hematt»

Laget var representert på arrangementet «Hematt» i mars. Arrangementet har som formål å vise hva Nord-Østerdal har å by på av kultur, næringsliv og aktiviteter, samt skape en møteplass i uformelle omgivelser for personer som bor i Oslo. ØLIO bistod med promotering av arrangementet og fikk gratis standplass der det ble delt ut flyere for å promotere lagets aktiviteter. KORØLIO var en del av programmet og holdt en minikonsert. KORØLIO, spellmannslaget og idrettslaget fikk taletid da Arbeidets Rett hadde direktesendt streaming for å fortelle om lagets aktiviteter. Både KORØLIO og idrettslaget fikk rekruttert nye medlemmer denne kvelden. Leder Marianne deltok på næringstreffet på dagtid med innlegg om ØLIO og hva vi tilbyr for medlemmer i Oslo.

5.8. 100-årsjubileum

I 2022 fylte ØLIO 100 år og jubileumsfesten ble avholdt 10.09.2022 med 180 personer til middag og fest i flotte Bankettsalen til Oslo Scene i Rosenkrantz gate. Jubileumskomiteen: Jubileumskomiteen bestod av Marianne Arnemo, Anne Marte Aasen, Ingvild Ystad, Inge Stenvoll, Karoline Knutsen/Judith Rossebø, Kristine Follstad og Torgunn Røe (representanter fra alle fire særlag og hovedlaget). Komiteen startet sitt arbeid tidlig i 2021 og det meste var allerede ferdig planlagt i starten av 2022. På grunn av stor pågang og interesse ble det gjort et stort arbeid med å få flere sponsorer for å kunne arrangere festen i et større lokale med innleid kjøkkenhjelp. Feiringen ble flyttet fra 5.mars til 10.september på grunn av usikkerhet rundt smittevernrestriksjoner.

Sponsorer og eksterne bidragsytere: Komiteen fikk på plass flere avtaler med samarbeidspartnere som støttet arrangementet. Sparebank1 Østlandet, Revisorkonsult AS, Nordbohus Byggservice NØ og Arbeidets Rett bidro økonomisk. Alle fire sponsorene var til stede med representanter på festen. I tillegg bidro følgende aktører med mat og gaver: Eggen gårdsysteri, Røros bryggeri og mineralvannfabrikk, Rørosmat, Nortura Tynset, Tolga fjellurt og Kvikne hjemmebakeri. I tillegg til de ovennevnte sponsorene, fikk vi tildelt 10 000 kr fra ordførerne i Nord-Østerdalen og 5000 kr fra BBF i jubileumsgave. Det ble også søkt og innvilget aktivitetsstøtte fra BBF til arangementet.

Middagen: Det ble komponert en «Østerdalsmeny» der alle råvarene mottatt fra bidragsyterne over ble benyttet. Forstmann Catering fra Elverum stod for kjøkkenarbeidet på forretten og hovedretten. Forretten bestod av melon, Tynset- og Tronfjellskinke, salatost fra Eggen Gårdsysteri, rukkola og blomsterpynt fra Tolga Fjellurt. Hovedretten var hjortemørbrad med sauterte aspargesbønner, gulrøtter, løk og bacon, lune cherrytomater, syltet rødløk, rødvinssaus og ovnsbakte poteter. Tilbehør på bordet var Knekks fra Rørosbaker’n, flatbrød fra Kvikne hjemmebakeri og rørossmør med urter fra Tolga Fjellurt og selvfølgelig tyttebærsyltetøy. Dessert var dugnadsbasert kakebord med kaker laget av medlemmer. Det var også tilgjengelig mineralvann og alkoholfri øl fra Røros bryggeri.

Underholdning: Kvelden var innholdsrik med opptreden både fra korpset, koret og spellmannslaget. Christin Fiskvik og Kristin Ourom fra korpset var toastmastere og ledet alle gjennom kvelden på en flott måte. Ordenspromosjon ble gjennomført i løpet av middagen og det var taler fra ØLIO leder, æresmedlem Halvard Sletten, ordførerne i Nord-Østerdalen, leder i BBF og ordfører i Oslo. Hilsen fra æresmedlem Ola Jonsmoen ble lest og «Songen om Østerdølan» ble sunget. Det var svært hyggelig at ordførerne fra Elverum, Tynset, Folldal, Tolga, Os og Oslo var med på feiringen. Etter middagen spilte Os-bandet Don’t Panic, og i pausene til bandet spilte spellmannslaget til dans.

Generelt sett var det en god blanding av eldre og yngre. Mange av deltagerne er medlemmer i dag, mange har tidligere vært medlemmer og noen var yngre tilflyttede som er potensielle nye medlemmer. Arrangementskomiteen fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet i etterkant. Arbeidets Rett var til stede med to journalister og lagde både bildeserie og video fra kvelden, og det ble delt bilder fra kvelden på ØLIOs Facebookside. Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, delte et innlegg om oss på sin egen Facebookside fra kvelden. Det var en flott kveld og en verdig feiring av 100 år, samt at vi fikk vist frem den brede bygdelagsaktiviteten i laget.

5.9. Ordenen «Tronfjell»

Ordenen «Tronfjell» har mottoet «stø som fjell» og tar opp medlemmer som har vist særlig interesse og uegennyttig arbeid for ØLIO og Østerdalen. Ordenen deles inn i grader; ridder, kommandør, storkors og storkors med kjede. Ordenen forvaltes av et ordenskollegium. I forbindelse med jubileet 2022, ble det i 2021 valgt nytt ordenskollegium bestående av Jørgen Husfloen, Torgunn Røe, Jan Erik Øien og Astrid Nyhuus (vara: Knut Galaasen og Marianne Arnemo). Høsten 2021 ble det sendt ut oppfordring til alle medlemmer og særlag om å sende inn forslag til kandidater til opptak i ordenen. Ordenskollegiet mottok 17 forslag som ble nøye gransket og vurdert. Åtte personer ble tatt opp i ordenen på jubileumsfesten og fikk overrakt hederstegn og diplom. I tillegg fikk tre personer opprykk, en av disse var dessverre ikke til stede. Se vedlagt liste over medlemmer i ordenen.

### 5.10. Ordenen Julekonsert

6. Medieoppslag

Leder intervjuet i forbindelser med innlegg på næringstreffet før «Hematt»:
Intervju med ØLIO-leder og representanter fra spellmannslaget, KORLIO og idrettslaget
Sak i forbindelse med henting av sponsorvarer til jubileumsfesten:
Bildeserie fra jubileumsfesten:
Film fra jubileumsfesten tervju med NØ-ordførerne om jubileumsfesten:

7. Gaver og blomster

Ordfører i Oslo og leder i BBF mottok etter sine taler på jubileumsfesten gavepose med mat og drikke som var sponset av bidragsyterne til festen. 
Krans i forbindelse med æresmedlem Halvard Slettens bortgang. 
Blomster til dirigent i korpset Ivar Hellesnes, dirigent i KORØLIO Simen Nygård Stubbe og til musikalsk leder Marit Westling i spellmannslaget på julekonserten i desember. 

8. Planer for 2023

ØLIO har nylig inngått en 3-årsavtale med Sparebank1 Østlandet og planlegger et fellesarrangement i form av en medlemskveld med dem. Ellers så håper styret håper å kunne arrangere noe som favner bredt på tvers av særlagene som også kan bidra til medlemsvekst.

Oslo, 28.mars 2022.

Østerdølenes lag i Oslo

Marianne Arnemo Øystein Arne Rusten Astrid Müller Eide
Leder Nestleder Kasserer
Anne Marthe Aasen Alexander B.Wintervold  
Sekretær Styremedlem  
Judith Rossebø Per Kristian Lundin Mari S Haugen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem