Årsberetning 2018

 1. ordinære generalforsamling i Østerdølenes lag i Oslo

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Årsmelding, reviderte regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
 5. Bevilgninger
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Styrets forslag til budsjett
 9. Valg

Årsmelding 2018 – Østerdølenes lag i Oslo

 1. Styret og komiteer
Hovedstyret Arbeidsutvalget (AU)
  Leder:Keddy J.S.Nytrøen
  Nestleder:Jan Erik Øien
  Sekretær:Guro Simensen/Marianne Arnemo
  Kasserer:Annette Strand
  Varamedlem:Marianne Arnemo

I juni flyttet Guro Simensen, og Marianne Arnemo tok over som sekretær.

Særlagsledere/formenn

Gina Ødegård Gjelten:Idrettslaget
Christin Fiskvik:Musikkorpset
Gunnar Blikstad:Spellmannslaget
 • Revisorer:Kaja Ligård, Kristine Thoresen
 • Vararevisor
 • Minnefond:Jørgen Husfloen, Torgunn Røe, Gerd Mary Brekken
 • Varamedlem:Siri Tremoen
 • Hyttestyret: Marianne Arnemo,Marius Fossen,,Øystein Arne Rusten,Esten Hansmoen,Emil Fiskvik

2. Medlemstall Antall betalende medlemmer var per 31.12. 2018 fordelt på:

 • 100 Hovedmedlemmer
 • 10 Familiemedlemmer
 • 20 Studenter
 • 4 Æresmedlemmer
 • 7 Livstids medlemmer

3. Møter

 • I 2018 er det avholdt 4 AU/styremøter.
 • ØLIO har deltatt på generalforsamling og rådsmøte i By- og Bygdelagsforbundet (BBF).

4. Arrangementer i 2018

 • Generalforsamling 30. mars i lokalene til BBF i Bennechesgate 4
 • 95 års Jubileumsfest

5. Gaver og blomster

6. Refusjon av medlemskontingent og støtte til særlagene - 2016 (25%)

Særlag Innbetalt kontingent 2018 Refundert kontingent for
Idrettslaget 10450 2612,50
Musikkorpset 5000 1250,50
Spellmannslaget 4650 1162,50

7 Lagsarbeid

Jubileumfest, 95 år, ble arrangert på Oppsal samfunnshus lørdag 22. april. Det var ca. 85 betalende. I tillegg var det en god del inviterte. Festkomité og styret var arrangeør. Festen startet med Ordenskollegiets innslag med nye dekorerte.

Det var god stemning rundt bordene. Her var både gamle og unge samlet. Dansemusikken ble besørget av Hagen fra Tolga.

De dekorerte er:

 • Marianne Arnemo – Ridder av Orden Tronfjell
 • Jan Erik Øien – Komandør av Orden Tronfjell
 • Keddy Nytrøen – Komandør av Orden Tronfjell

Etter jubileumsfesten har det blitt jobbet med å starte et blandakor. Hytta har fått nytt kjøkken. Arbeidet er utført av hyttestyret.

Østerdølenes lag i Oslo har i 2018 vært representert i By- og Bygdelagsforbundet
(BBF) ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård.

8 Æresmedlemmer

Våre æresmedlemmer i 2018 var (i alfabetisk rekkefølge), Ola Jonsmoen, Magnus Nordengen, Arvid Reitan og Halvard Sletten.

9 Medlemskontingent

 Familiemedlemskap: kr 350,-
 Enkeltmedlemskap: kr 200,-
 Student/militær: kr 100,-

10 Planer for 2019

Sittende styre har ikke lagt noen planer for 2019. Det blir det en av det nye styrets oppgaver.

Keddy Nytrøen Jan Erik Øien Marianne Arnemo Annette Strand
Leder Nestleder Sekretær Kasserer
Gina Ødegård Gjelten Christin Fiskvik Gunnar Blikstad  
Styremedlem Styremedlem Styremedlem