Årsberetning 2017

 1. ordinære generalforsamlingv i Østerdølenes lag i Oslo

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Årsmelding, reviderte regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
 5. Bevilgninger
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Styrets forslag til budsjett
 9. Valg
 10. 03.2017

Årsmelding 2017 – Østerdølenes lag i Oslo

 1. Styret og komiteer
Hovedstyret Arbeidsutvalget (AU)
  Leder:Keddy J.S.Nytrøen
  Nestleder:Jan Erik Øien
  Sekretær:Guro Simensen
  Kasserer:Annette Strand
  Varamedlem:Marianne Arnemo

Særlagsledere/formenn

Gina Ødegård Gjelten:Idrettslaget
Christin Fiskvik:Musikkorpset
Gunnar Blikstad:Spellmannslaget
 • Revisorer:Vegard Thoresen, Kristine Thoresen
 • Vararevisor
 • Minnefond:Halvard Sletten, Torgunn Røe,Jørgen Husfloen
 • Varamedlem:Siri Tremoen
 • Hyttestyret: Marianne Arnemo,Marius Fossen,,Øystein Arne Rusten,Esten Hansmoen,Emil Fiskvik

2. Medlemstall Antall betalende medlemmer var per 31.12. 2017 fordelt på:

 • 100 Hovedmedlemmer
 • 15 Familiemedlemmer
 • 20 Studenter
 • 4 Æresmedlemmer
 • 7 Livstids medlemmer

3. Møter

 • Etter generalforsamlingen er det avholdt 3 AU/styremøter.
 • ØLIO har deltatt på generalforsamling i By- og Bygdelagsforbundet (BBF).

4. Arrangementer i 2017

Generalforsamling 30. mars i lokalene til BBF i Bennechesgate 4

5. Gaver og blomster

 • Blomster til Inge Gjelten i anledning hans 90 års dag
 • Blomster til Keddy Nytrøen i anledning hennes 60 års dag
 • Gavekort til Spellmannslaget sitt 40 års jubileum
 • Blomster til Guro Simensen i anledning fødsel

6. Refusjon av medlemskontingent og støtte til særlagene - 2016 (25%)

Særlag Innbetalt kontingent 2016 Refundert kontingent for
Idrettslaget 9900 2475.00
Musikkorpset 4450 1112,50
Spellmannslaget 3250 812,00

7 Lagsarbeid

 I året 2017 har hyttestyret fortsatt jobbet godt med hytta. Festkomite og styre har arbeidet med å arrangere jubileumsfest (95 år).
 Østerdølenes lag i Oslo har i 2017 vært representert i By- og Bygdelagsforbundet 
 (BBF) ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård 

8 Æresmedlemmer

Våre æresmedlemmer i 2017 var (i alfabetisk rekkefølge), Ola Jonsmoen, Magnus Nordengen, Arvid Reitan og Halvard Sletten.

9 Medlemskontingent

 Familiemedlemskap: kr 350,-
 Enkeltmedlemskap: kr 200,-
 Student/militær: kr 100,-

10 Planer for 2018

Jubileumsfesten (forsinket) holdes på Oppsal samfunnshus 21. april. Festkomiteen sammen med styret har ansvaret for arrangementet.

Oslo, 19. mars 2018 Østerdølenes lag i Oslo

Keddy Nytrøen Jan Erik Øien Guro Simensen Annette Strand
Leder Nestleder Sekretær Kasserer
Gina Ødegård Gjelten Christin Fiskvik Gunnar Blikstad  
Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
Marianne Arnemo      
Varamedlem