Årsberetning 2019

Årsberetning som PDF

Østerdølenes Lag i Oslo

 1. Om Østerdølenes lag i Oslo
 2. Styrer og komiteer
 3. Medlemmer
  1. Medlemskontingent
  2. Æresmedlemmer
  3. Medlemstall
 4. Lagsarbeid
  1. Styremøter
  2. E-postliste
  3. Facebook
  4. Nyhetsbrevet Østavær
  5. By- og bygdelagsforbundet (BBF)
  6. Østerdalshytta
  7. Minnefondet
  8. «Hematt»
  9. Julekonsert
 5. Medieoppslag
 6. Gaver og blomster
 7. Planer for 2020
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

1. Om Østerdølenes lag i Oslo

Østerdølenes lag i Oslo (ØLIO) ble stiftet i 1922 og er et aktivt og allsidig bygdelag
for Østerdøler i Oslo. Vi har fire særlag: Østerdølenes idrettslag (ØIL), Østerdølenes
musikkorps (ØMK), Østerdølenes spellmannslag og blandakoret KORØLIO. Som
medlem i et av særlagene er man medlem i ØLIO, også kalt hovedlaget. ØLIO eier
og drifter Østerdalshytta, en fin tømmerhytte i Lommedalen. ØLIO er medlem av By-
og bygdelagsforbundet (BBF).

2. Styrer og komiteer

VERV NAVN 2019 PERIODE
HOVEDSTYRET:    
AU    
AU leder (1 år) Marianne Arnemo 2019
AU nestleder (2 år) Øystein Arne Rusten 2019 – 2021
AU kasserer (2 år) Astrid Müller Eide 2018 – 2020
AU sekretær (2 år) Anne Marte Aasen 2019 – 2021
AU varamedlem (1 år) Karoline Mikkelsen Knutsen 2019
Leder idrettslaget Gina Ødegård Gjelten 2019
Leder musikkorpset Per Kristian Lundin 2019
Leder spellemannslaget Gunnar Blikstad 2019
Leder KORØLIO Yngvild Rye 2019
     
REVISORER: (1 år) Kristine Thoresen 2019
  Kaja Ligård 2019
     
MINNEFOND: (1 år) Christin Fiskvik 2018 – 2020
  Torgunn Røe 2019 – 2021
  Gerd Mary Brekken 2018 – 2020
Varamedlem Siri Tremoen 2019
     
HYTTESTYRET: (1 år) Marius Fossen 2019
  Esten Hansmoen 2019
  Øystein Arne Rusten 2019
orf Emil Fiskvik 2019
  Marianne Arnemo 2019

3. Medlemmer

3.1. Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 350 kr
Enkeltmedlemskap: 200 kr
Student/militær: 100 kr

3.2. Æresmedlemmer

Østerdølenes lag i Oslo har fire æresmedlemmr og syv livstidsmedlemmer.
Æresmedlemmer er: Ola Jonsmoen, Magnus Nordengen, Arvid Reitan og Halvard
Sletten. Livstidsmedlemmer er ektefeller etter avdøde æresmedlemmer.
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

3.3. Medlemstall

Det ble i 2019 gjort en stor jobb med å øke antall medlemmer i laget. I juni 2019 ble det sendt ut et brev til nåværende og tidligere medlemme med oppfordring om å betale medlemskontingent. Brevet ble sendt ut per post og mail. Adresser ble hentet fra tidligere medlemslister. Dette resulterte i en medlemsvekst på over 100 personer.

Antall medlemmer per september 2019 (som meldt inn til BBF):

Medlemmer Østerdølenes lag i Oslo
Hovedlaget:
Æresmedlemmer 4
Livsstidsmedlemmer 7
Enkeltmedlemmer 27
Familiemedlemmer 36 (14 betalte familiemedlemsskap)
Idrettslaget 82
Spellmannslaget 42
Korpset 37
KORØLIO 22
Total 257

4. Lagsarbeid

4.1. Styremøter

Fra Generalforsamling 2019 til Generalforsamling 2020 er det avholdt 5 styremøter. Mellom styremøter har kommunikasjonen foregått på mail og i styrets Facebookgruppe som ble opprettet i 2019.

4.2. E-postliste

Styret har lagt ned stor jobb i å etablere en e-postliste med medlemmenes mailadresser. Det har nå blitt lettere å sende ut informasjon fra hovedlaget og kommunisere direkte til alle medlemmene, også medlemmer i særlag.

4.3. Facebook

Det har blitt laget en Facbeookside for laget. Det er over 300 som følger siden. Dette gjør at vi har muligheten til å promotere alle aktiviteter og informasjon på en bedre måte, samt fremstå mer helhetlig sammen med alle særlagene.

4.4. Nyhetsbrevet Østavær

I 2019 så den gamle medlemsavisa «Østavær» på nytt dagens lys, men denne gangen i digitalt format. «Nyhetsbrevet Østavær» ble sendt ut to ganger, i juni og september. Styret har fått mange bra tilbakemeldinger på at dette er en fin måte for medlemmene å holde seg oppdatert på. Spesielt for medlemmer som ikke er aktive gjennom et særlag. De fleste medlemmene får Østavær på mail, mens det er ca 10 stykker som får den i papirform i posten.

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

4.5. By- og bygdelagsforbundet (BBF)

 • BBF feiret 80-årsjubileum 2.mars 2019 i Gamle Logen. ØLIO stilte med 1 8 personer. Daværende leder Keddy Nytrøen holdt tale og Christin Fiskvik var toastmaster.
 • ØLIO deltok på BBF generalforsamling 9.april 2019 med 5 delegater
 • ØLIO har vært representert ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård, som har sittet som henholdsvis nesteleder og sekretær i styret i BBF
 • Arbeidsgruppe om «BBFs fremtid»: Gerd Mary Brekken og Øystein Arne Rusten har vært del av en arbeidsgruppe med formål å se på BBFs framtid. Arbeidet ble presentert på rådsmøte 20.januar 20 20. Arbeidsgruppens konklusjon er at BBF har en fremtid som en paraplyorganisasjon, men at utgiftene må reduseres for at laget skal overleve. En eventuell endringsprosess vil blir stemt over på BBFs generalforsamling 21.april 2020. ØLIO kan da stille med 8 delegater

4.6. Østerdalshytta

Hyttestyret administrerer utleie og vedlikehold av Østerdalshytta. Av større ting som har skjedd i 2019 er: maling av hytta, ny ytterdør og påfyll av ved. Se vedlagt rapport fra Hyttestyret.

4.7. Minnefondet

«Minnefondet» ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til ØLIO i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gjør økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Minnefondet har eget styre (se pkt 2) og egne statutter. I 2019 ble det foretatt en utdeling fra Minnefondet til KORØLIO på 5000 kr. Se vedlagt innstilling fra Minnefondets styre.

4.8. «Hematt»

ØLIO fikk mye promotering på arrangementet «Hematt» i mars. Arrangementet var et samarbeid mellom Rørosregionen Næringshage, Regionrådet for Fjellregionen og Livestock. Folk og bedrifter fra Nord Østerdalen og Røros var tilstede og viste hva regionen har å by på. ØLIO var synlige gjennom en konsert med KORØLIO, stand med roll-up og infoflyere, samt at leder Marianne ble invitert til intervju om laget med kveldens konferansier Torfinn Borkhus.

4.9. Julekonsert

Over 200 personer tok turen til Sofienberg kirke 4.desember da vi arrangerte «Østerdølenes julekonsert». På scenen stod korpset, spellmannslaget og koret. Æresmedlem Halvard Sletten holdt tale og leste dikt. Det ble også annonsert fra Minnefondets at KORØLIO skulle tildeles midler (se pkt 4.7).

5. Medieoppslag

 • Arbeidets Rett mars: Bli med «Hematt» i Oslo
 • Tynsetingen mars: Vellykket møteplass for Østerdøler i Oslo
 • Arbeidets Rett juli: I snart 100 år har østerdøler samlet seg om laget i Oslo
 • Østlendingen juli: I snart 100 år har østerdøler samlet seg om laget i Oslo
 • Arbeidets Rett desember: Julekonsert for østerdøler i Oslo
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

6. Gaver og blomster

 • Blomst til BFF i forbindelse med deres 80-årsjubileum
 • Gave til Marianne Arnemo i forbindelse med fødsel

7. Planer for 2020

I 2019 var fokuset å etablere e-postliste og nyhetsbrevet Østavær for å kunne kommunisere med medlemmene, samt øke medlemstallet. Styret mener det er stort potensiale i laget og ønsker å ha flere arrangementer på tvers av særlag som alle medlemmer kan delta på. Det var flere arrangementer planlagt i 2020 (blant annet et fellesarrangement med Os Mannskor og quizkveld i april), men pga coronasituasjonen har arrangementene blitt utsatt på ubestemt tid. For å kunne arrangere flere aktiviteter trenger vi imidlertid tilskudd. Med reduserte støtteordninger fra BBF så ønsker styret å kartlegge muligheter for tilskudd som både kan komme hovedlaget og særlagene til gode.

Oslo, 1 4. mars 2018

Østerdølenes lag i Oslo

Marianne Arnemo Øystein Arne Rusten Astrid Müller Eide
Leder Nestleder Kasserer
Anne Marthe Aasen Karoline Knutsen Alexander B.Wintervold
Sekretær Vara Styremedlem
Gunnar Blikstad Per Kristian Lundin Yngvild Rye
Styremedlem Styremedlem Styremedlem