Årsberetning 2021

Årsberetning som PDF

ØSTERDØLENES LAG I OSLO

 1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold
 2. Styrer og komiteer
 3. Medlemmer
  1. Medlemskontingent
  2. Æresmedlemmer
  3. Medlemstall
 4. Økonomi
 5. Lagsarbeid
  1. Generelt om 2021
  2. Styremøter
  3. Kommunikasjon til medlemmer
  4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)
  5. Østerdalshytta
  6. Minnefondet
  7. Jubileumskomite
  8. Julekonsert
 6. Medieoppslag
 7. Gaver og blomster.
 8. Planer for 2022
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold

Østerdølenes lag i Oslo (ØLIO) ble stiftet i 1922 og er et aktivt og allsidig bygdelag
for Østerdøler i Oslo. Vi har fire særlag: Østerdølenes idrettslag (ØIL), Østerdølenes
musikkorps (ØMK), Østerdølenes spellmannslag og blandakoret KORØLIO. Som
medlem i et av særlagene er man medlem i ØLIO, også kalt hovedlaget. ØLIO eier
og drifter Østerdalshytta, en fin tømmerhytte i Lommedalen. ØLIO er medlem av By-
og bygdelagsforbundet (BBF).

2. Styrer og komiteer

VERV NAVN 20 20 PERIODE
HOVEDSTYRET:
AU

AU leder (1 år) Marianne Arnemo 2020
AU nestleder (2 år) Øystein Arne Rusten 2021 – 2023
AU kasserer (2 år) Astrid Müller Eide 2020 – 2022
AU sekretær (2 år) Anne Marte Aasen 2021 – 2023
AU varamedlem (1 år)
Leder idrettslaget Alexander Bernhard Wintervold 2021
Leder musikkorpset Per Kristian Lundin 2021
Leder spellemannslaget Karoline Mikkelsen Knutsen 2021
Leder KORØLIO Yngvild Rye 2020

REVISORER: (1 år)
Kristine Thoresen (trakk seg des 2021)
Kaja Ligård 2021

MINNEFOND:
Styremedlem (2 år) Christin Fiskvik 2020–2022 Styremedlem (2 år) Torgunn Røe 2019–2021
Styremedlem (2 år) Jorun Tharaldsen 2020–2022
Varamedlem (1 år) Varamedlem Siri Tremoen 2020

HYTTESTYRET: (1 år) Marius Fossen 2020
Øystein Arne Rusten 2020
Emil Fiskvik 2020
Marianne Arnemo 2020

3. Medlemmer

3.1. Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 350 kr
Enkeltmedlemskap: 200 kr
Student/militær: 100 kr

3.2. Æresmedlemmer

Østerdølenes lag i Oslo har to æresmedlemmer i Ola Jonsmoen og Halvard Sletten. 
Det tredje æresmedlemmer Magnus Nordengen gikk bort i 2021.
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

3.3. Medlemstall

Det ble i 2019 gjort en stor jobb med å øke antall medlemmer i laget og vi oppnådde 300 medlemmer. Grunnet redusert aktivitet pandemien, så har også naturlig nok også antall medlemmer gått ned siden 2019. Antallet har imidlertid vært stabile fra 2020 til 2021. For å lette den økonomiske situasjonen for særlagene ble det bestemt å øke refusjonen av medlemskontingenten til særlagene fra 25% til 50% (i henhold til vedtekter).

Antall medlemmer per desember 2021 :

Medlemmer Østerdølenes lag i Oslo
Hovedlaget:
Æresmedlemmer 3
Livsstidsmedlemmer 7
Enkeltmedlemmer 17
Familiemedlemmer 22 ( 9 betalte familiemedlemsskap)
Idrettslaget 48
Spellmannslaget 34
Korpset 33
KORØLIO 18
Total 182

4. Økonomi

Kommentarer fra kasserer: 2021 har vært et normalt driftsår, uten store uforutsette utgifter eller inntekter. Kontingentinntekter har holdt seg stabilt, og i tillegg har det vært en økning i leieinntekt for hytta. Den store økningen i årsresultatet sammenlignet med tidligere år skyldes i hovedsak 75 000 innbetalt i midler for sponsing av jubileumsfesten som blir arrangert høsten 2022. Videre har det blitt budsjettert med et negativt årsresultat på ca 75 000 i 2022, hvor dette underskuddet samsvarer med nevnte 75 000 innbetalt i 2021. Det vil si, foreløpig er jubileumsfesten budsjettert med å gå i null med tanke på midler fra hovedlaget Jubileumsfesten er i planleggingsfasen og tallene vil kunne endre seg. Se vedlagt regnskap, balanse og forslag til budsjett 2022.

5. Lagsarbeid

5.1. Generelt om 2021

Året 2021 har også vært preget av pandemi og nedstenginger. Dette har påvirket Østerdølenes lag i Oslo, både hovedlag og særlag. På grunn av usikkerhet rundt restriksjoner har det vært lite planlagt fra hovedlagets side, men vi var heldige og fikk gjennomført en svært vellykket julekonsert i desember. Særlagene har vært spesielt flinke til å tilpasse seg de til en hver tid gjeldene restriksjoner. Høsten 2021 var det aktivitet i alle særlagene, og spellmannslaget og korpset fikk til og med gjennomført konserter og dansespill. Vi var heldige og fikk tilskudd fra OBOS for tapte inntekter grunnet avlyst julekonsert i 2020, som ble fordelt til særlagene. Jubileumskomiteen har arbeidet mye med planleggingen av jubileumsfesten. Leder har vært i tett dialog med Sparebank 1 Østlandet for en potensiell sponsoravtale, som ble signert januar 2022.

5.2. Styremøter

Fra generalforsamling 2021 til generalforsamling 2022 er det avholdt 3 styremøter (1 fysisk og 2 digitale). På grunn av lite aktivitet, har antallet møtet vært færre enn normalt. Men styret har jevnlig kontakt og oppdateringer i styrets Facebookgruppe og på e-post.

5.3. Kommunikasjon til medlemmer

I 2019 så den gamle medlemsavisa «Østavær» på nytt dagens lys i digitalt format. «Nyhetsbrevet Østavær» ble sendt ut tre ganger i 2021 i mars, juni og oktober. Det ble også sendt ut diverse oppdateringer og informasjon om julekonsertern separat. De fleste medlemmene får Østavær på e-post, mens det er 5 stykker som får den i papirform i posten. Ellers har vi brukt Facebook flittig til å promotere og oppdatere det som skjer. Vi har 424 personer som følger oss på Facebooksiden.

5.4. By- og bygdelagsforbundet (BBF)

- Generalsforsamling avholdt 17.juni 2021. Siden det ikke ble avholdt generalforsamling i 2020, dekket generalforsamlingen i 2021 årene 2019 og 2020. ØLIO deltok med åtte personer (maks antall).
- BBF arrangerte quiz 14.oktober og det var to lag deltagende fra ØLIO.
- Rådsmøte avholdt 16.november 2021 der det ble informert om styrets arbeid, status økonomi, hjemmesider og støtteordninger. 
- ØLIO har vært representert ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård, som har sittet som henholdsvis nesteleder og sekretær i styret i BBF. Gunn Marit Stenvoll ble valg til ny leder på årsmøtet i juni. 

5.5. Østerdalshytta

Østerdalshytta har på nytt hatt rekordår i antall utleienetter i 2021. Hyttestyret har også i 2021 gjort en fabelaktig jobb i form av vedlikehold og utleie. Se vedlagt rapport fra Hyttestyret.

5.6. Minnefondet

«Minnefondet» ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til ØLIO i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gjør økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Minnefondet har eget styre (se pkt 2) og egne statutter. I 2021 ble det ikke gjort noe tildeling av midler fra Minnefondet.

5.7. Minnefondet

Det ble nedsatt en jubileumskomite bestående av seks personer med reprsentanter fra alle fire særlag. Komiteen har hatt mange møter og har gjort en kjempejobb med å planlegge jubileumsfesten som skulle gjennomføres 5.mars 2022. På grunn av nedstenging, ble det besluttet å flytte festen til 10.september 2022. Komiteen har klart å få på plass flere avtaler med samarbeidspartnere som støtter festen. Sponsorer: Sparebank1 Østlandet, Revisorkonsult AS, Nordbohus Byggservice NØ og Arbeidets Rett. Bidragsytere med mat og gaver: Eggen gårdsysteri, Røros bryggeri og mineralvannfabrikk, Nortura Tynset, Tolga fjellurt og Kirkbakk mandel. Komiteen vil fortsette sitt arbeid i 2022. Jubileumskomiteen består av Marianne Arnemo, Anne Marte Aasen, Ingvild Ystad, Inge Stenvoll, Karoline Knutsen og Torgunn Røe. Det er også en gruppe som har begynt å jobbe med jubileumsberetning, disse er Marianne Arnemo, Per Kristian Lundin, Christin Fiskvik og Anne Søgård.

5.8. Julekonsert

Vi klarte akkurat å gjennomføre julekonsert før ny nedstenging i desember. Ca 200 personer tok turen til Sagene kirke 1.desember på «Østerdølenes julekonsert». På scenen stod korpset, spellmannslaget og koret. Leder Marianne var konferansier.

6. Medieoppslag

Fjellregionen, Tolga | Selv om Jon Erik og Yngvild (31) har fått sitt eget New Østerdalen i Oslo, vet de hvor de vil: Tolga (retten.no)
Nord-Østerdal, Oslo | Østerdølenes lag i Oslo fyller 100: – Vil høre fra østerdøler med en fortid i Oslo (retten.no)
Kultur, Musikk | Stemningsfull julekonsert for østerdøler i Oslo (retten.no)
Fjellregionen, Næringsliv | Hodejeger inviterer utflyttere hjemme på juleferie til diskusjon: – Hva skal til for at dere flytter hjem til Fjellregionen? (retten.no)

7. Gaver og blomster

Pengegave i forbindelse med æresmedlem Magnus Nordengens bortgang.
Blomster til dirigent i korpset Ivar Hellesnes, dirigent i KORØLIO Simen Nygård Stubbe og til musikalsk leder Marit Westling i spellmannslaget på julekonserten i desember. 

8. Planer for 2022

Østerdølenes lag i Oslo fyller 100 år i 2022. Det er allerede nedsatt en jubileumskomite og en komite som jobber med jubileumsberetning. Ordenskollegiet er også godt i gang med sitt arbeid. Jubileumsfesten er satt til 10.september og dette blir hovedfokuset i år. Ellers går vi ut i fra normal aktivitet i særlagene i år, med allerede høy aktivitet og mange planlagte arrangementer.

Oslo, 1 4. mars 2018

Østerdølenes lag i Oslo

Marianne Arnemo Øystein Arne Rusten Astrid Müller Eide
Leder Nestleder Kasserer
Anne Marthe Aasen Alexander B.Wintervold  
Sekretær Styremedlem  
Karoline M. Knutsen Per Kristian Lundin Yngvild Rye
Styremedlem Styremedlem Styremedlem